מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות באתר

הצהרת פרטיות של אתר ספריית מחניים Machanaym.com

 ספריית מחניים מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן- אתר האינטרנט של ספריית מחניים ), ועל כן החליטה ספריית מחנייםלפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

 מטרת מדיניות הפרטיות של ספריית מחניים הינה להסביר ולהביא לידיעת המשתמש מהם נוהגי ספריית מחנייםביחס לפרטיות המשתמשים באתר, והדרך בה משתמשת ספריית מחנייםבמידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים השונים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

בכל מקום בו מופיע המונח האתר ו/או אתר ספריית מחנייםו/או אתר האינטרנט של ספריית מחניים , משמעו אתר זה על כל חלקיו ומרכיביו השונים ללא יוצא מן הכלל.

כללי:

חלק מהשירותים באתר ספריית מחניים דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. אי מסירת הנתונים הדרושים בשדות החובה משמעה כי לא תוכל להירשם לשירותים הדורשים רישום, ומכאן כי לא תוכל להנות משירותים אלה המוצעים על ידי ספריית מחניים.

 ספריית מחניים מתחייבת כי תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת השירותים.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  •  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. 

דיוור ישיר אלקטרוני

 ספריית מחניים מציעה לך להנות ממידע אודות ספריית מחניים, שירותיה, מוצריה ותחומי פעילותה אשר יישלח אליך באמצעות דואר אלקטרוני. מידע כזה יישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולהפסיק את קבלתו.

 ספריית מחניים לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

כל מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך באופן אישי.

מסירת מידע לצד שלישי

 ספריית מחניים מתחייבת כי לא תעביר לאף צד או גורם שלישי את פרטיך האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין ספריית מחנייםשתחייב חשיפת פרטיך;.
  • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
    • אם ספריית מחנייםתמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר ספריית מחניים משתמש ב עוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחה ופרטיות מידע.

דפדפנים שונים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. האחריות על הימנעות מקבלת Cookies הינה באחריות המשתמש בלבד, ו ספריית מחניים לא תישא אחריות מכל סוג שהוא בעקבות שינוי הגדרות Cookies או כל הגדרה אחרת במחשבך הפרטי או בכל מחשב חיצוני אחר.

אבטחת מידע

ספריית מחנייםמיישמת באתר מערכות, נהלים ותקנים עדכניים לאבטחת מידע ולשמירת הפרטיות. אמנם מערכות, תקנים ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה וגישה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, ספריית מחניים לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או פריצה ו/או חדירה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל machanaym@gmail.com או באמצעות דואר רגיל אל: ספריית מחניים השייטת 4 לוד.

האחריות בדבר וידוא ואישור קבלת הפנייה ותוכנה אצל ספריית מחניים הינה באחריות המשתמש הבלעדית והבלבדית, ודורשת אישור בכתב מטעם ספריית מחניים בדבר הגעת הפנייה והטיפול בה.

 ספריית מחניים לא תישא אחריות בדבר אי הגעת הפנייה ו/או הגעת פנייה שגויה ו/או הגעת פנייה שאינה קריאה של המשתמש אל ספריית מחניים.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי ספריית מחניים משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

 ספריית מחניים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים, יכנסו שינויים אלה לתוקף תוך 48 שעות מרגע פרסומם ו/או עדכונם באתר. 

ליצירת קשר בנושא מדיניות הפרטיות של ספריית מחנייםmachanaym@gmail.com או באמצעות טופס יצירת קשר